Servicevilkår

Dette er en kontrakt mellem dig og hver af Sponsorerne af Sitemaps.org: Google, Inc., Yahoo, Inc. og Microsoft Corporation (i denne aftale kollektivt refereret til som “Sponsorerne”, “vi” eller “os”). Ved brug af Sitemaps.org-webstedet ("Webstedet") accepterer du at være bundet til følgende vilkår og betingelser ("Servicevilkårene").

Omfang af servicevilkår; Licens

Disse Servicevilkår er gældende for din brug af Webstedet. Sponsorernes ophavsrettigheder i Sitemaps-protokolspecifikationen, som de er publiceret på Webstedet ("Specifikationen"), licenseres til dig under vilkårene i Creative Commons Attribution-ShareAlike License (version 2.5). Ud over Sponsorernes ophavsrettigheder i denne Specifikation, kan der under disse Servicevilkår ikke gives eller opstå intellektuelle rettigheder af nogen art gennem din brug af Sitemaps, hverken udtrykkeligt, stiltiende eller på anden måde.

Ændringer i Websted og Vilkår og betingelser; Specifikationsændring

Vi har tilladelse til at modificere eller afbryde Webstedet af en hvilken som helst grund og uden varsel. Vi forbeholder os ligeledes retten til at ændre disse Servicevilkår fra tid til anden uden varsel, og du accepterer udtrykkeligt at være bundet til sådanne ændringer, når de offentliggøres på Webstedet. Uanset det foregående accepterer Sponsorerne, at ingen af vores modifikationer til Servicevilkårene kan afslutte eller ændre den licens, som gives i afsnit 1 ovenfor, i forbindelse med enhver brug eller implementering af Specifikationen, som måtte finde sted før den dato, hvor ændringerne udgives. Gennemlæs venligst disse Sevicevilkår fra tid til anden, så du holder dig ajour med eventuelle ændringer.

Sponsorerne forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt og med eller uden varsel, at foretage ændringer i Sitemaps-protokollen og/eller -Specifikationen, herunder uden begrænsninger at foretage ændringer, som resulterer i, at dine eksisterede Sitemap-filer bliver inkompatible med den reviderede protokol.   Sponsorerne er uden ansvar over for dig i forbindelse med sådanne ændringer. Hver sponsor forbeholder sig retten til at bruge eller ikke at bruge Sitemaps-protokollen, i dele eller i sin helhed, med et eller flere af deres produkter, og ingen sponsor er forpligtet til at indeksere, læse eller på anden måde gøre brug af et Sitemap, som du har udgivet. Uden at begrænse den generelle betydning af ovenstående, forbeholder de individuelle sponsorer sig rettigheden til at ophøre med anvendelsen af Sitemaps-protokollen i forbindelse med ethvert af deres produkter eller tjenester.

Fraskrivelse af garanti

Sponsorerne fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, pålideligheden, anvendeligheden eller tilgængeligheden af oplysninger eller materiale, der vises på Webstedet. Sponsorerne fraskriver sig også ethvert ansvar for skader, som skyldes brug af Specifikationen eller download af eller adgang til oplysninger eller materiale på internettet gennem Webstedet.

WEBSTEDET, SPECIFIKATIONEN OG ALLE MATERIALER, OPLYSNINGER, PRODUKTER OG SERVICES INDEHOLDT I WEBSTEDET TILBYDES, "SOM DE ER" OG FOREFINDES, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. SPONSORERNE OG DERES LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT ANSVAR, I HENHOLD TIL LOVGIVNINGENS FULDE OMFANG, FOR UDTRYKKELIGE, STILTIENDE OG LOVPLIGTIGE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER. SPONSORERNE OG DERES LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI FOR SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, RETTIDIGHED OG YDEEVNE, HVAD ANGÅR WEBSTEDET. SPONSORERNE OG DERES LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI FOR ALLE OPLYSNINGER ELLER RÅD, SOM MÅTTE MODTAGES VIA LINKS FRA WEBSTEDET.

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DU DOWNLOADER OG/ELLER PÅ ANDEN MÅDE INDHENTER MATERIALE ELLER DATA VED BRUG AF WEBSTEDET EFTER EGET SKØN OG FOR EGEN RISIKO, OG AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIN COMPUTER ELLER TAB AF DATA, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DOWNLOAD ELLER BRUG AF DETTE MATERIALE ELLER DISSE DATA.

Begrænsning af ansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN SPONSORERNE ELLER DERES LICENSGIVERE GØRES ANSVARLIGE OVER FOR EN BRUGER PÅ GRUND AF DENNES BRUG ELLER MISBRUG AF ELLER TILLID TIL WEBSTEDET ELLER SPECIFIKATIONEN I FORBINDELSE MED KRAV VEDRØRENDE NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER DENS INDHOLD. SÅDAN BEGRÆNSNING AF ANSVAR SKAL GÆLDE FOR AT FORHINDRE ERSTATNING FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTEREDE TAB ELLER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, HVAD ENTEN SÅDANNE KRAV MÅTTE FØLGE AF GARANTI, ERSTATNINGSANSVAR INDEN FOR ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED) ELLER ANDET JURIDISK GRUNDLAG (OG DETTE GÆLDER, SELVOM SPONSORERNE OG/ELLER DERES LICENSGIVERE ER GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN AF SÅDANNE TAB). EN SÅDAN BEGRÆNSNING AF ANSVAR SKAL GÆLDE, UANSET OM TABET OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF, MISBRUG AF ELLER TILLID TIL WEBSTEDET, PÅ GRUND AF MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSTEDET ELLER PÅ GRUND AF AFBRYDELSE, INDSTILLING ELLER AFSLUTNING AF WEBSTEDET (HERUNDER TAB, SOM PÅFØRES TREDJEPART). DENNE BEGRÆNSNING SKAL OGSÅ GÆLDE, UDEN BEGRÆNSNINGER, FOR OMKOSTNINGERNE VED FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, MISTET FORTJENESTE ELLER MISTEDE DATA. EN SÅDAN BEGRÆNSNING SKAL ENDVIDERE GÆLDE I FORBINDELSE MED FUNKTIONALITETEN ELLER NON-FUNKTIONALITETEN AF WEBSTEDET, ENHVER OPLYSNING, SOM OPTRÆDER DERPÅ, ELLER ALLE ANDRE OPLYSNINGER, SOM ER LINKET TIL ELLER PÅ ANDEN MÅDE RELATERET TIL WEBSTEDET. EN SÅDAN BEGRÆNSNING SKAL GÆLDE, UANSET OM DE BEGRÆNSEDE BEFØJELSER HERI FINDES UTILSTRÆKKELIGE, OG I DET FULDE TILLADTE OMFANG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Vi gør intet for at identificere Webstedets brugere personligt. Identificerende data fra Webstedet bliver hverken indsamlet eller videregivet til tredjepart til noget formål. Ikke-identificerende data, som vi indsamler i forbindelse med Webstedet, bruges kun til serveradministration og generel drift af Webstedet. Førnævnte gælder ikke e-mails, som sendes til kontaktadresser, der står på Webstedet og som kan indeholde personlige identificerbare oplysninger. Disse oplysninger bruger vi udelukkende til at svare på de relevante e-mails.

Vi logfører http-anmodninger til Webstedet. Derfor kender vi IP-adresserne på maskiner, som anmoder om webadresser på Webstedet. Vi logfører ikke de besøgendes specifikke identiteter. Vi undersøger nogle gange vores logfiler for at klarlægge, hvordan Webstedet bruges. Logførte oplysninger gemmes på ubestemt tid som administrativt materiale, men videregives ikke til andre end Sponsorernes ansatte. I forskningsøjemed anvender vi nogle gange samlede, ikke-identificerbare statistikker, skabt på basis af vores logfiler.

Diverse bestemmelser

Nærværende Servicevilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med californisk ret uden påvirkning af denne stats lovvalgsregler eller tilsvarende i din faktiske stat eller i dit opholdsland. Hvis retten i en kompetent jurisdiktion af en eller anden grund finder, at en bestemmelse i eller del af nærværende Servicevilkår ikke kan håndhæves, er den resterende del af nærværende Servicevilkår fortsat i kraft og effektueret.

Nærværende Servicevilkår udgør hele aftalen mellem dig og Sponsorerne med hensyn til indholdet heri og tilsidesætter og erstatter alle tidligere eller samtidige fortolkninger eller aftaler, det være sig skriftlige eller mundtlige, med hensyn til sådanne emner. En eventuel fravigelse fra bestemmelserne i nærværende Servicevilkår vil kun være gyldig, hvis den nedfældes på skrift og underskrives af alle sponsorer.

Senest opdateret: 21. marts 2008