Servicevoorwaarden

Dit is een contract tussen u en elk van de sponsors van Sitemaps.org: Google, Inc., Yahoo, Inc., en Microsoft Corporation (in deze overeenkomst 'de Sponsors', 'wij' of 'ons' genoemd). Door het gebruik van de website Sitemaps.org (de 'Website') verklaart u akkoord te gaan met de volgende bepalingen en voorwaarden (de 'Servicevoorwaarden').

Bereik van Servicevoorwaarden; Licentie

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website. Het recht om de auteursrechten van de Sponsors in de Specificatie van het Sitemapsprotocol, zoals gepubliceerd op de Website (de 'Specificatie')te gebruiken, worden u verleend via de Creative Commons Attribution-ShareAlike License (versie 2.5). Behalve de auteursrechten van de Sponsors in deze specificatie, wordt u geen toestemming tot gebruik van enigerlei intellectuele eigendomsrechten verleend in de Servicevoorwaarden of via uw gebruik van Sitemaps, of dit nu uitdrukkelijk, impliciet of anderszins is.

Wijzigingen in website en Algemene Voorwaarden; wijziging in specificatie

We kunnen de Website aanpassen of beëindigen, om welke reden dan ook, en zonder kennisgeving. We behouden ons ook het recht voor deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen zonder kennisgeving, en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord gebonden te zijn aan deze wijzigingen wanneer deze op de website worden geplaatst. Niettegenstaande het voorafgaande, gaan de Sponsors er mee akkoord dat geen enkele wijziging in de Servicevoorwaarden de licentie zal beëindigen of wijzigen die is verleend onder paragraaf 1 hierboven, betreffende het gebruik of de toepassing van de Specificatie die heeft plaatsgevonden vóór de datum waarop de wijziging is gepubliceerd. Controleer deze Servicevoorwaarden geregeld om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

De Sponsors behouden zich het recht voor om op ieder moment, met of zonder kennisgeving, wijzigingen door te voeren aan het Sitemapsprotocol en/of de Specificatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot het doorvoeren van wijzigingen die ervoor zorgen dat uw bestaande sitemapbestanden niet meer overeenkomen met het gereviseerde protocol.  De Sponsors zijn niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen. Elk van de Sponsors behoudt zich het recht voor het Sitemapsprotocol geheel of gedeeltelijk wel of niet te gebruiken, voor één of alle van hun producten, en geen van de Sponsors is verplicht een sitemap die door u is gepubliceerd te indexeren, lezen of anderszins te gebruiken. Onverminderd de algemene geldigheid van het voorgaande, behoudt elk van de Sponsors zich het recht voor op elk moment te stoppen met het gebruik van het Sitemapsprotocol voor één of alle van hun producten of services.

Niet-aansprakelijkheidsverklaring

De Sponsors verwerpen alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de correctheid, inhoud, volledigheid, betrouwbaarheid, werkzaamheid en beschikbaarheid van informatie of materiaal die op de Website wordt weergegeven. De Sponsors verwerpen tevens elke verantwoordelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van de Specificatie of het downloaden of gebruiken van informatie of materiaal op het internet via de Website.

DE WEBSITE, DE SPECIFICATIE EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE EN SERVICES OP DE WEBSITE WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ TOEPASSELIJK RECHT, VERSTREKKEN DE SPONSORS EN HUN LICENTIEGEVERS UITDRUKKELIJK GEEN EXPLICIETE, IMLPICIETE EN/OF WETTELIJKE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN. DE SPONSORS EN HUN LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE GARANTIES VAN DE HAND BETREFFENDE DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN PRESTATIES VAN DE WEBSITE. DE SPONSORS EN HUN LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE GARANTIES VAN DE HAND BETREFFENDE ALLE INFORMATIE OF ADVIES DAT IS ONTVANGEN VIA LINKS OP DE WEBSITE.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT MATERIAAL OF GEGEVENS DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, GEHEEL NAAR EIGEN KEUZE EN VOOR EIGEN RISICO ZIJN EN DAT U UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTER OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL OF GEGEVENS.

Beperkte aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZIJN DE SPONSORS OF HUN LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK JEGENS GEBRUIKERS VOOR GEBRUIK OF MISBRUIK VAN OF HET GESTELDE VERTROUWEN IN DE WEBSITE OF DE SPECIFICATIE VOORTVLOEIEND UIT EEN VORDERING MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF HET ONDERWERP DAARVAN. U KUNT GEEN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE VERHALEN OP DE SPONSORS OF HUN LICENTIEGEVERS, ONGEACHT OF DE VORDERING GEBASEERD IS OP GARANTIE, OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) DANWEL ENIGE ANDERE RECHTSGROND, (ZELFS WANNEER DE SPONSORS OF HUN LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE). EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SCHADE IS ONTSTAAN NAAR AANLEIDING VAN HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN EN HET GESTELDE VERTROUWEN IN DE WEBSITE, NAAR AANLEIDING VAN HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, OF NAAR AANLEIDING VAN HET ONDERBREKEN, OPSCHORTEN OF BEËINDIGEN VAN DE WEBSITE (INCLUSIEF SCHADE OPGELOPEN DOOR DERDEN). DEZE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING, ZONDER BEPERKING, OP DE VERVANGINGSKOSTEN VOOR GOEDEREN OF SERVICES, INKOMSTENDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS. DEZE BEPERKING IS VERDER VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF WANPRESTATIES VAN DE WEBSITE OF INFORMATIE OF HANDELSWAAR DIE WORDT WEERGEGEVEN OP, OF WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF OP ENIGE WIJZE IS GERELATEERD AAN DE WEBSITE. HET BOVENSTAANDE GELDT DESONDANKS HET FALEN VAN NOODZAKELIJKE DOELEINDEN VAN ELKE GELIMITEERDE ONDERSTEUNING EN TOT DE VERST RIJKENDE TOEGESTANE WET.

Privacy

We identificeren de gebruikers van de Website niet persoonlijk. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld van de Website of vrijgegeven aan derden voor enig doel. De niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen voor de website worden alleen gebruikt voor serverbeheer en de algemene werking van de website. Het bovenstaande is niet van toepassing op e-mail die is verzonden naar de contactadressen die op de Website zijn vermeld. Deze kunnen herkenbare persoonsgegevens bevatten, die alleen worden gebruikt om de betreffende e-mail te beantwoorden.

We registreren http-verzoeken voor de Website. Daarom kennen we het IP-adres van computers die een website-URL opvragen. We registreren geen persoonlijke gegevens van bezoekers. We kunnen de logbestanden analyseren om te bepalen op welke manier de Website wordt gebruikt. De geregistreerde informatie wordt permanent bewaard voor administratieve en onderzoeksdoeleinden, maar wordt alleen vrijgegeven aan het personeel van de Sponsors. Verzamelde, niet-herkenbare statistieken van onze gegevens kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Overige bepalingen

Deze Servicevoorwaarden zullen onderworpen zijn aan en uitgelegd worden overeenkomstig het recht van de staat Californië, Verenigde Staten, zonder gelding van de conflictregels daarvan of van uw daadwerkelijke woonplaats of land van vestiging. Wanneer een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook een bepaling of een gedeelte van deze servicevoorwaarden niet uitvoerbaar acht, blijft het resterende deel van deze servicevoorwaarden onverminderd van kracht en geldig.

Deze Servicevoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en sponsors met betrekking tot het betreffende onderwerp en vervangen alle eerdere of tijdelijke bepalingen of overeenkomsten, geschreven of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Een verklaring van afstand van een bepaling in de Servicevoorwaarden is alleen geldig in schriftelijke vorm en ondertekend door alle sponsoren.

Laatste update: 21 maart 2008