Vilkår for bruk

Dette er en kontrakt mellom deg og hver av sponsorene på Sitemaps.org: Google, Inc., Yahoo, Inc. og Microsoft Corporation (samlet omtalt som "Sponsorene", "vi" eller "oss" i denne avtalen). Ved å bruke webområdet Sitemaps.org ("Webområdet") godtar du følgende vilkår ("Vilkår for bruk").

Omfanget av Vilkår for bruk, Lisens

Disse Vilkårene for bruk regulerer din bruk av Webområdet. Sponsorenes opphavsrettigheter i Sitemaps-protokollspesifikasjonen, som publisert på Webområdet ("Spesifikasjonen"), lisensieres til deg under Creative Commons Attribution-ShareAlike License (versjon 2.5). Med unntak av Sponsorens opphavsrettigheter i denne Spesifikasjonen, gis det ingen immaterielle rettigheter av noe slag under disse Vilkårene for bruk eller via din bruk av Sitemaps, verken uttrykkelige, underforståtte eller på annen måte.

Endringer på Webområdet og vilkår, endring i Spesifikasjonen

Vi kan endre eller avslutte Webområdet uansett grunn og uten forhåndsvarsel. Vi forbeholder oss også retten til fra tid til annen og uten forhåndsvarsel å endre disse Vilkårene for bruk, og du samtykker uttrykkelig å være bundet av slike endringer når de legges ut på Webområdet. Uavhengig av det ovennevnte samtykker Sponsorene i at ingen endringer som vi gjør i disse Vilkårene for bruk, vil avslutte eller endre lisensen som er gitt under avsnitt 1 ovenfor med hensyn til enhver bruk eller implementering av Spesifikasjonen som foregår før datoen da endringen publiseres. Les gjennom Vilkårene for bruk fra tid til annen, slik at du er underrettet om eventuelle endringer.

Sponsorene forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel til deg å foreta endringer i Sitemaps-protokollen og/eller Spesifikasjonen, inkludert, uten begrensning, å gjøre endringer som fører til at dine eksisterende områdekartfiler blir ikke-kompatible med den reviderte protokollen.  Sponsorene skal være uten erstatningsansvar overfor deg for eventuelle slike endringer. Hver av Sponsorene forbeholder seg retten til å bruke, eller ikke bruke, hele eller deler av Sitemaps-protokollen for noen eller alle sine produkter eller tjenester, og ingen Sponsor skal være forpliktet til å indeksere, lese eller på annen måte bruke et webområdekart som er publisert av deg. Uten begrensning av de foregående generelle vilkårene forbeholder hver av sponsorene seg retten til når som helst å avslutte bruken av Sitemaps-protokollen for noen eller alle sine produkter eller tjenester.

Garantibegrensning

Sponsorene fraskriver seg ethvert ansvar eller erstatningsansvar for nøyaktighet, innhold, fullstendighet, pålitelighet eller operabilitet eller tilgjengelighet for informasjon eller materiale som vises på Webområdet. Sponsorene fraskriver seg også ethvert ansvar for eventuell skade som er et resultat av bruk av Spesifikasjonen eller nedlasting av eller tilgang til informasjon eller materiale på Internett via Webområdet.

WEBOMRÅDET, SPESIFIKASJONEN OG ALT MATERIALE, ALL INFORMASJON OG ALLE TJENESTER SOM OMFATTES AV WEBOMRÅDET, TILBYS "SOM DE ER", UTEN NOEN SOM HELST GARANTI. SPONSORENE OG DERES LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG, SÅ LANGT LOVGIVNINGEN TILLATER DET, ALLE UTTRYKTE, IMPLISITTE OG LOVFESTEDE GARANTIER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSING, GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER. SPONSORENE OG DERES LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG ETHVERT GARANTIANSVAR ANGÅENDE SIKKERHET, PÅLITELIGHET, AKTUALITET OG YTELSE FOR WEBOMRÅDET. SPONSORENE OG DERES LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG ETHVERT GARANTIANSVAR FOR INFORMASJON ELLER RÅD SOM ER INNHENTET VIA KOBLINGER PÅ WEBOMRÅDET.

DU FORSTÅR OG GODTAR AT DU LASTER NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE ANSKAFFER MATERIALE ELLER DATA GJENNOM BRUK AV WEBOMRÅDET ETTER EGET SKJØNN OG PÅ EGEN RISIKO, OG AT DU SELV STÅR ANSVARLIG FOR EVENTUELL SKADE PÅ DATASYSTEMET DITT ELLER EVENTUELLE TAP AV DATA SOM FØLGER AV NEDLASTINGEN AV SLIKT MATERIALE ELLER SLIKE DATA.

Ansvarsbegrensning

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ER SPONSORENE ELLER DERES LISENSGIVERE ANSVARLIGE OVERFOR EN BRUKER FOR BRUKERENS BRUK ELLER MISBRUK AV ELLER TILTRO TIL WEBOMRÅDET ELLER SPESIFIKASJONEN SOM OPPSTÅR FRA EVENTUELLE KRAV I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN ELLER INNHOLDET I DENNE. SLIK ANSVARSBEGRENSNING SKAL GJELDE FOR Å UTELUKKE ERSTATNING FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER, SPESIELLE SKADER OG STRAFFEERSTATNING, ENTEN ET SLIKT KRAV ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT (INKLUDERT UAKTSOMHET) ELLER ANNET (SELV OM SPONSORENE ELLER DERES LISENSGIVERE ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK ERSTATNING). SLIK ANSVARSBEGRENSNING SKAL GJELDE ENTEN SKADEN ER EN FØLGE AV BRUK ELLER MISBRUK AV OG TILTRO TIL WEBOMRÅDET, AV MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE WEBOMRÅDET, ELLER AV AVBRUDD, SUSPENSJON ELLER OPPHØR AV WEBOMRÅDET (INKLUDERT SLIKE SKADER SOM ER FORÅRSAKET AV TREDJEPARTER). DENNE BEGRENSNINGEN SKAL OGSÅ GJELDE, UTEN BEGRENSNING, FOR KOSTNADENE FORBUNDET MED ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAPT FORTJENESTE ELLER TAPTE DATA. SLIK BEGRENSING SKAL VIDERE GJELDE MED HENSYN TIL YTELSE ELLER MANGLENDE YTELSE PÅ WEBOMRÅDET ELLER INFORMASJON ELLER VARER SOM VISES PÅ, ELLER SOM HAR KOBLING TIL, ELLER SOM PÅ NOEN SOM HELST MÅTE ER RELATERT TIL, WEBOMRÅDET. SLIK BEGRENSNING SKAL GJELDE SELV DER DET SENTRALE FORMÅL FOR ETHVERT BEGRENSET RETTSMIDDEL IKKE STREKKER TIL, OG SÅ LANGT DET ER TILLATT VED LOV.

Personvern

Vi identifiserer ikke brukere av Webområdet. Det samles ikke inn noen typer identifiserende data fra Webområdet, og slike data formidles heller ikke til tredjeparter for noe formål. Ikke-identifiserende data som vi samler inn i forbindelse med Webområdet, brukes bare til serveradministrasjon og den generelle driften av Webområdet. Punktene ovenfor gjelder ikke e-postmeldinger som er sendt til kontaktadresser som finnes på Webområdet, som kan inneholde personlig identifiserende informasjon, og som vi bare bruker hvis det er nødvendig for å svare på den aktuelle e-postmeldingen.

Vi logger HTTP-forespørsler til Webområdet. På grunn av dette kjenner vi IP-adressen til en datamaskin som ber om en webadresse. Vi logger ikke den spesifikke identiteten til de besøkende. Vi kan analysere loggfilene for å finne ut hvordan Webområdet brukes. Logginformasjon lagres på ubestemt tid som administrasjons- og forskningsmateriale, men vises ikke til andre enn sponsorens ansatte. Oppsamlet, ikke-identifiserbar statistikk generert fra loggene våre kan brukes til forskningsformål.

Diverse bestemmelser

Disse Vilkårene for bruk reguleres og tolkes i henhold til lovene i staten California i USA, uten at det tas hensyn til deres lovbestemmelseskonflikter eller vilkårene i staten eller landet du faktisk bor i. Hvis av en hvilken som helst grunn en rett med kompetent jurisdiksjon finner at en bestemmelse eller en del av Vilkårene for bruk ikke kan håndheves, vil resten av Vilkårene for bruk fortsatt inneha full kraft og virkning.

Disse Vilkårene for bruk utgjør hele avtalen mellom deg og Sponsorene med hensyn til innholdet, og avløser og erstatter alle tidligere eller samtidige overenskomster eller avtaler, skriftlige eller muntlige, med hensyn til slikt innhold. Avkall på bestemmelser i Vilkårene for bruk vil bare ha virkning hvis det gjøres skriftlig, signert av alle Sponsorene.

Sist oppdatert: 21. mars 2008