Format XML mapy witryny

Przejdź do:
Definicje tagów XML
Stosowanie kodów ucieczki encji
Używanie plików indeksu map witryn
Inne formaty mapy witryny
Lokalizacja pliku mapy witryny
Sprawdzanie poprawności mapy witryny
Rozszerzanie protokołu Sitemap
Informowanie robotów indeksujących wyszukiwarek

Ten dokument zawiera opis schematu XML protokołu Sitemap.

Format protokołu Sitemap składa się z tagów XML. Wszystkie wartości danych w mapie witryny muszą zawierać kody ucieczki encji. Sam plik musi mieć kodowanie UTF-8.

Mapa witryny musi:

Wszystkie inne tagi są opcjonalne. Niektóre wyszukiwarki mogą nie obsługiwać tych tagów opcjonalnych. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja poszczególnych wyszukiwarek.

Ponadto wszystkie adresy URL w mapie witryny muszą należeć do jednego hosta, np. www.przyklad.com lub sklep.przyklad.com. Więcej informacji można znaleźć w części Lokalizacja pliku mapy witryny

Przykład indeksu mapy witryny w formacie XML

Poniżej przedstawiono przykład mapy witryny zawierającej tylko jeden adres URL, w której zastosowano wszystkie tagi opcjonalne. Tagi opcjonalne wskazane są kursywą.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

   <url>

      <loc>http://www.example.com/</loc>

      <lastmod>2005-01-01</lastmod>

      <changefreq>monthly</changefreq>

      <priority>0.8</priority>

   </url>

</urlset> 

Zobacz również nasz przykład z wieloma adresami URL.

Definicje tagów XML

Dostępne tagi XML przedstawiono poniżej.

Atrybut Opis
<urlset> wymagany

Zawiera plik i odwołanie do bieżącego standardu protokołu.

<url> wymagany

Tag nadrzędny każdego wpisu adresu URL. Pozostałe tagi są elementami podrzędnymi tego tagu.

<loc> wymagany

Adres URL strony. Ten adres URL musi zaczynać się od prefiksu protokołu (na przykład http) i kończyć kreską ułamkową, jeśli wymaga jej Twój serwer internetowy. Ta wartość musi być krótsza niż 2048 znaków.

<lastmod> opcjonalny

Data ostatniej modyfikacji pliku. Ta data powinna mieć format W3C Datetime. Format ten umożliwia pominięcie godziny i podanie samej daty w postaci RRRR-MM-DD.

Należy pamiętać, że data musi być ustawiona na datę ostatniej modyfikacji linkowanej strony, a nie w momencie generowania sitemapy.

Należy pamiętać, że ten tag jest niezależny od nagłówka If-Modified-Since (304), który może zwracać serwer, a wyszukiwarki mogą używać informacji z tych dwóch źródeł w odmienny sposób.

<changefreq> opcjonalny

Częstotliwość zmian strony. Ta wartość podaje wyszukiwarkom ogólne informacje i nie może dokładnie korelować częstotliwości indeksowania strony. Prawidłowe wartości to:

  • always
  • hourly
  • daily
  • weekly
  • monthly
  • yearly
  • never

Wartość „always” należy stosować do opisu dokumentów zmieniających się przy każdym otwarciu. Wartość „never” należy stosować do opisu zarchiwizowanych adresów URL.

Należy pamiętać, że wartość tego tagu stanowi wskazówkę, a nie polecenie. Nawet jeśli roboty indeksujące wyszukiwarki uwzględniają te informacje podczas podejmowania decyzji, mogą indeksować strony oznaczone do sprawdzania „hourly” (co godzinę) rzadziej niż co godzinę, a strony oznaczane do sprawdzania „yearly” (co rok) częściej niż co rok. Roboty indeksujące mogą również co pewien czas indeksować strony oznaczone do sprawdzania „never” (nigdy), aby uwzględnić nieoczekiwane zmiany tych stron.

<priority> opcjonalny

Priorytet tego adresu URL w odniesieniu do innych adresów URL w witrynie. Prawidłowy jest zakres wartości od 0.0 do 1.0. Ta wartość nie ma wpływu na porównywanie Twoich stron ze stronami innych witryn. Umożliwia ona jedynie wskazanie wyszukiwarkom, które strony powinny być indeksowane przez roboty w pierwszej kolejności.

Domyślny priorytet strony jest równy 0.5.

Należy pamiętać, że priorytet przypisany stronie nie ma zazwyczaj wpływu na pozycję Twoich adresów URL na stronach wyników wyszukiwania wyszukiwarki. Wyszukiwarki mogą używać tych informacji podczas wybierania adresów URL z tej samej witryny. Ten tag zwiększa prawdopodobieństwo uwzględnienia najważniejszych stron witryny w indeksie wyszukiwarki.

Należy również pamiętać, że przypisanie wysokiego priorytetu wszystkim adresom URL w witrynie raczej w niczym nie pomoże. Priorytet jest względny, czyli jest używany tylko do określania istotności adresów URL w danej witrynie.

Powrót na początek

Stosowanie kodów ucieczki encji

Plik mapy witryny musi mieć kodowanie UTF-8 (można je zazwyczaj ustawić podczas zapisywania pliku). Tak jak w przypadku wszystkich plików XML, wszelkie wartości danych (włącznie z adresami URL) muszą zawierać kody ucieczki encji znaków podanych w poniższej tabeli.

Znak Kod ucieczki
Znak & & &amp;
Pojedynczy cudzysłów ' &apos;
Podwójny cudzysłów " &quot;
Znak większości > &gt;
Znak mniejszości < &lt;

Ponadto wszystkie adresy URL (włącznie z adresem URL mapy witryny) muszą zawierać kody ucieczki URL i być zakodowane w sposób umożliwiający ich odczytanie przez serwer internetowy, na którym się znajdują. Jeśli jednak do generowania adresów URL używasz jakichkolwiek skryptów, narzędzi lub plików dziennika (czegokolwiek poza ręcznym wpisywaniem), zazwyczaj jest to już wykonane. Należy się upewnić, że wszystkie adresy URL są zgodne ze standardem RFC-3986 dla identyfikatorów URI, standardem RFC-3987 dla identyfikatorów IRI i standardem XML.

Poniżej przedstawiono przykład adresu URL zawierającego znak spoza zestawu ASCII (ü) oraz znak wymagający kodu ucieczki encji (&):

http://www.przyklad.com/ümlat.html&q=name

Poniżej przedstawiono ten sam adres URL w kodowaniu ISO-8859-1 (do celów hostingu na serwerze stosującym to kodowanie) i ze znakami ucieczki:

http://www.example.com/%FCmlat.html&q=name

Poniżej przedstawiono ten sam adres URL w kodowaniu UTF-8 (do celów hostingu na serwerze stosującym to kodowanie) i ze znakami ucieczki:

http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&q=name

Poniżej przedstawiono ten sam adres URL, ale z kodami ucieczki encji:

http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name

Przykład indeksu mapy witryny w formacie XML

Poniższy przykład przedstawia mapę witryny w formacie XML. Mapa witryny w przykładzie zawiera niewielką liczbę adresów URL, z których każdy zawiera inny zestaw parametrów opcjonalnych.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

   <url>

      <loc>http://www.example.com/</loc>

      <lastmod>2005-01-01</lastmod>

      <changefreq>monthly</changefreq>

      <priority>0.8</priority>

   </url>

   <url>

      <loc>http://www.example.com/catalog?item=12&amp;desc=vacation_hawaii</loc>

      <changefreq>weekly</changefreq>

   </url>

   <url>

      <loc>http://www.example.com/catalog?item=73&amp;desc=vacation_new_zealand</loc>

      <lastmod>2004-12-23</lastmod>

      <changefreq>weekly</changefreq>

   </url>

   <url>

      <loc>http://www.example.com/catalog?item=74&amp;desc=vacation_newfoundland</loc>

      <lastmod>2004-12-23T18:00:15+00:00</lastmod>

      <priority>0.3</priority>

   </url>

   <url>

      <loc>http://www.example.com/catalog?item=83&amp;desc=vacation_usa</loc>

      <lastmod>2004-11-23</lastmod>

   </url>

</urlset>

Powrót na początek

Używanie plików indeksu mapy witryny (w celu grupowania wielu plików map witryn)

Możesz przesłać wiele plików map witryn, ale każdy plik mapy witryny musi zawierać nie więcej niż 50 000 adresów URL i mieć rozmiar nie większy niż 50 MB (52 428 800 bajtów). Jeśli chcesz, możesz skompresować pliki map witryn za pomocą narzędzia gzip, aby zmniejszyć obciążenie łącza, jednak po zdekompresowaniu ich wielkość nie może przekraczać 50 MB. Jeśli chcesz podać więcej niż 50 000 adresów URL, musisz utworzyć wiele plików map witryn.

W razie zgłaszania wielu map witryn ich listę należy podać w pliku indeksu map witryn. Pliki indeksu map witryn mogą zawierać listę nie więcej niż 50 000 map witryn, a ich rozmiar nie może przekraczać 50 MB (52 428 800 bajtów). Można je kompresować. Można także przekazać kilka plików indeksu map witryn. Format XML pliku indeksu map witryn jest bardzo podobny do formatu XML pliku mapy witryny.

Plik indeksu map witryn musi:

Opcjonalny tag <lastmod> jest również dostępny w przypadku plików indeksu map witryn.

Uwaga! Plik indeksu map witryn może określać jedynie mapy witryn znajdujące się w tej samej witrynie, co plik indeksu map witryn. Na przykład, plik http://www.twojawitryna.com/sitemap_index.xml może zawierać mapy witryn znajdujące się w lokalizacji http://www.twojawitryna.com, ale nie w lokalizacji http://www.przyklad.com lub http://twójhost.twojawitryna.com. Plik indeksu witryn musi mieć, tak jak mapy witryn, kodowanie UTF-8.

Przykład indeksu mapy witryny w formacie XML

Poniższy przykład przedstawia indeks map witryn zawierający dwie mapy witryn:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

   <sitemap>

      <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>

      <lastmod>2004-10-01T18:23:17+00:00</lastmod>

   </sitemap>

   <sitemap>

      <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>

      <lastmod>2005-01-01</lastmod>

   </sitemap>

</sitemapindex>

Uwaga! Adresy URL map witryn, jak wszystkie inne wartości w plikach XML, muszą zawierać kody ucieczki encji.

Definicje tagów XML indeksu mapy witryny

Atrybut Opis
<sitemapindex> wymagany Zawiera informacje dotyczące wszystkich map witryn w pliku.
<sitemap> wymagany Zawiera informacje dotyczące pojedynczej mapy witryny.
<loc> wymagany

Identyfikuje lokalizację mapy witryny.

Ta lokalizacja może być mapą witryny, plikiem Atom, plikiem RSS lub zwykłym plikiem tekstowym.

<lastmod> opcjonalny

Identyfikuje czas modyfikacji odpowiedniego pliku mapy witryny. Nie wskazuje on czasu modyfikacji żadnej ze stron wymienionych w tej mapie witryny. Wartość tagu lastmod powinna mieć format W3C Datetime.

Podając sygnaturę czasową ostatniej modyfikacji, umożliwisz robotom indeksującym wyszukiwarki pobranie tylko podzestawu map witryn z indeksu, czyli robot indeksujący będzie mógł pobrać tylko mapy witryn zmodyfikowane po określonej dacie. Przyrostowy mechanizm pobierania map witryn umożliwia szybkie wykrywanie nowych adresów URL w bardzo dużych witrynach.

Powrót na początek

Inne formaty mapy witryny

Protokół Sitemap umożliwia podanie wyszukiwarkom szczegółów dotyczących stron. Zachęcamy do jego używania – protokół ten umożliwia podawanie dodatkowych informacji o stronach witryny, a nie tylko ich adresów URL. Oprócz protokołu XML obsługujemy również kanały RSS i pliki tekstowe, za pomocą których można podać nieco bardziej ograniczone informacje.

Kanał dystrybucji danych

Można podać kanał RSS (Real Simple Syndication) 2.0 oraz Atom 0.3 lub 1.0. Tego formatu warto używać tylko jeśli w witrynie jest już stosowany kanał dystrybucyjny. Należy pamiętać, że ta metoda nie zapewnia poinformowania wyszukiwarek o wszystkich adresach URL w witrynie, ponieważ kanał może zawierać jedynie informacje o najnowszych adresach URL. Wyszukiwarki mogą jednak użyć tych informacji do znalezienia innych stron w witrynie podczas normalnego procesu indeksowania, w którym robot indeksujący sprawdza linki na stronach podanych w kanale. Upewnij się, że kanał znajduje się w katalogu na najwyższym poziomie, który mają zaindeksować wyszukiwarki. Wyszukiwarki wyodrębniają informacje z kanału w następujący sposób:

Plik tekstowy

Możesz dostarczyć zwykłe pliki tekstowe zawierające po jednym adresie URL w każdym wierszu. Plik tekstowy musi spełniać następujące wymogi:

Poniżej przedstawiono przykładowe wpisy pliku tekstowego.

http://www.przyklad.com/catalog?item=1


http://www.przyklad.com/catalog?item=11

Powrót na początek

Lokalizacja pliku mapy witryny

Lokalizacja pliku mapy witryny określa zestaw adresów URL, które można uwzględnić w tej mapie witryny. Plik mapy witryny znajdujący się w lokalizacji http://przyklad.com/catalog/sitemap.xml może zawierać wszelkie adresy URL zaczynające się od http://przyklad.com/catalog/, ale nie może zawierać adresów URL zaczynających się od http://przyklad.com/images/.

Jeśli masz uprawnienie do zmiany ścieżki http://przyklad.org/sciezka/sitemap.gz, to przyjmuje się, że masz również uprawnienie do podania informacji dotyczących adresów URL z prefiksem http://przyklad.org/sciezka/. Przykłady adresów URL uznawanych za poprawne w przypadku adresu http://przyklad.pl/katalog/sitemap.gz obejmują:


http://przyklad.com/catalog/show?item=23

http://przyklad.com/catalog/show?item=233&user=3453

Przykłady adresów URL uznawanych za niepoprawne w przypadku adresu http://przyklad.com/catalog/sitemap.xml obejmują:


http://przyklad.com/image/show?item=23

http://przyklad.com/image/show?item=233&user=3453

https://przyklad.com/catalog/page1.html

Należy pamiętać, że to oznacza, iż wszystkie adresy URL podane w mapie witryny muszą korzystać z tego samego protokołu (w tym przykładzie http) i znajdować się na tym samym serwerze, co mapa witryny. Jeśli mapa witryny znajduje się na przykład w lokalizacji http://www.przyklad.com/sitemap.xml, nie może ona zawierać adresów URL z lokalizacji http://poddomena.przyklad.com.

Adresy URL uznawane za niepoprawne są odrzucane i nie są już analizowane. Zaleca się umieszczenie mapy witryny w katalogu głównym serwera internetowego. Na przykład, jeśli serwer internetowy znajduje się w domenie przyklad.com, plik indeksu map witryn należy umieścić w lokalizacji http://przyklad.com/sitemap.xml. W niektórych sytuacjach należy wygenerować różne mapy witryn dla różnych ścieżek w witrynie (na przykład, jeśli uprawnienia zabezpieczeń w organizacji dzielą użytkowników na różne kategorie pod względem praw zapisu w różnych katalogach).

W przypadku zgłaszania mapy witryny przy użyciu ścieżki z numerem portu konieczne jest podawanie numeru portu jako części ścieżki w każdym adresie URL znajdującym się w pliku mapy witryny. Na przykład, jeśli mapa witryny znajduje się pod adresem http://www.przyklad.pl:100/sitemap.xml, wszystkie adresy URL zawarte w tej mapie witryny muszą zaczynać się od http://www.przyklad.pl:100.

Mapy witryn i wielokrotne zgłoszenia

W celu zgłoszenia mapy witryny obejmującej wiele hostów z jednego hosta należy udowodnić posiadanie hostów, których adresy URL są zgłaszane w mapie witryny. Na przykład, załóżmy, że chcesz zgłosić mapę witryny obejmującą 3 hosty:


www.host1.com za pomocą pliku mapy witryny sitemap-host1.xml

www.host2.com za pomocą pliku mapy witryny sitemap-host2.xml

www.host3.com za pomocą pliku mapy witryny sitemap-host3.xml

Ponadto chcesz umieścić wszystkie trzy mapy witryn na jednym hoście: www.sitemaphost.com. Adresy URL map witryn będą wyglądały następująco:


http://www.sitemaphost.com/sitemap-host1.xml

http://www.sitemaphost.com/sitemap-host2.xml

http://www.sitemaphost.com/sitemap-host3.xml

Zazwyczaj doprowadzi to do wystąpienia błędu wielokrotnego zgłoszenia, ponieważ próbujesz zgłosić adresy URL hosta www.host1.com za pośrednictwem mapy witryny, która znajduje się na hoście www.sitemaphost.com (to samo dotyczy pozostałych dwóch hostów). Jednym ze sposobów na uniknięcie tego błędu jest udowodnienie, że jesteś w posiadaniu hosta www.host1.com (tzn. masz uprawnienia do modyfikowania jego plików). Możesz tego dokonać, modyfikując plik robots.txt na hoście www.host1.com, tak aby wskazywał on mapę witryny znajdującą się na hoście www.sitemaphost.com.

W powyższym przykładzie plik robots.txt znajdujący się w lokalizacji http://www.host1.com/robots.txt zawiera wiersz „Sitemap: http://www.sitemaphost.com/sitemap-host1.xml”. Modyfikacja pliku robots.txt na hoście www.host1.com, tak aby wskazywał on mapę witryny na hoście www.sitemaphost.com, umożliwiła udowodnienie, że jesteś w posiadaniu hosta www.host1.com. Innymi słowy, każdy, kto kontroluje plik robots.txt na hoście www.host1.com zgłasza mapie witryny znajdującej się w lokalizacji http://www.sitemaphost.com/sitemap-host1.xml adresy URL z hosta www.host1.com. Tę samą procedurę można powtórzyć w odniesieniu do pozostałych dwóch hostów.

Teraz można zgłosić mapy witryn do hosta www.sitemaphost.com.

Jeśli plik robots.txt określonego hosta, np. http://www.host1.com/robots.txt, wskazuje mapę witryny lub indeks mapy witryny na innym hoście, oczekuje się, że wszystkie adresy URL docelowych map witryn, np. http://www.sitemaphost.com/sitemap-host1.xml, należą do hosta, na którym znajduje się plik robots.txt. Dzieje się tak, ponieważ, jak zauważono wcześniej, oczekuje się, że mapa witryny zawiera adresy URL z tylko jednego hosta.

Powrót na początek

Sprawdzanie poprawności mapy witryny

Poniższe schematy XML definiują elementy i atrybuty, które może zawierać plik mapy witryny. Możesz pobrać ten schemat, korzystając z poniższych linków:

W przypadku map witryn: http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd
W przypadku plików indeksu map witryn: http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/siteindex.xsd

Dostępnych jest wiele narzędzi umożliwiających sprawdzenie poprawności struktury mapy witryny opartej na tym schemacie. Listę narzędzi XML można znaleźć w każdej z następujących lokalizacji:

http://www.w3.org/XML/Schema#Tools
http://www.xml.com/pub/a/2000/12/13/schematools.html

Aby możliwe było sprawdzenie poprawności pliku mapy witryny lub indeksu mapy witryny przy użyciu schematu, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych nagłówków w pliku XML w sposób przedstawiony poniżej.

Mapa witryny:


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

         xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd"

         xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

   <url>

      ...

   </url>

</urlset>

Plik indeksu mapy witryny:


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<sitemapindex xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

         xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/siteindex.xsd"

         xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

   <sitemap>

      ...

   </sitemap>

</sitemapindex>

Powrót na początek

Rozszerzanie protokołu Sitemaps

Protokół Sitemap można rozszerzyć za pomocą własnej przestrzeni nazw. Wystarczy określić tę przestrzeń nazw w elemencie głównym. Na przykład:


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

         xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd"

         xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

         xmlns:example="http://www.example.com/schemas/example_schema"> <!-- namespace extension -->

   <url>

      <example:example_tag>

         ...

      </example:example_tag>

      ...

   </url>

</urlset>

Powrót na początek

Informowanie robotów indeksujących wyszukiwarek

Po utworzeniu pliku mapy witryny i umieszczeniu go na serwerze internetowym należy zgłosić lokalizację pliku wyszukiwarkom obsługującym ten protokół. Dostępne są następujące metody:

Wyszukiwarki mogą wówczas pobrać mapę witryny i udostępnić adresy URL swoim robotom indeksującym.

Zgłaszanie mapy witryny przy użyciu interfejsu zgłaszania wyszukiwarki

Aby zgłosić mapę witryny bezpośrednio do wyszukiwarki (dzięki czemu można będzie otrzymać informacje o stanie i ewentualnych błędach przetwarzania), należy wykonać instrukcje podane w dokumentacji wyszukiwarki.

Określanie lokalizacji mapy witryny w pliku robots.txt

Lokalizację mapy witryny można określić w pliku robots.txt. W tym celu należy dodać następujący wiersz:

Sitemap: http://www.example.com/sitemap.xml

Ta instrukcja jest niezależna od wiersza user-agent, a zatem można ją umieścić w dowolnym miejscu pliku. Jeśli masz plik indeksu map witryn, możesz podać tylko lokalizację tego pliku. Nie musisz podawać poszczególnych map witryn zawartych w pliku indeksu.

W pliku robots.txt można określić kilka plików map witryn.

Sitemap: http://www.example.com/sitemap-host1.xml

Sitemap: http://www.example.com/sitemap-host2.xml

Zgłaszanie mapy witryny przy użyciu żądania HTTP

Aby zgłosić mapę witryny za pomocą żądania HTTP (tag <adres_URL_wyszukiwarki> zastąp adresem URL podanym przez wyszukiwarkę), należy wysłać żądanie na następujący adres URL:

<searchengine_URL>/ping?sitemap=adres_url_mapy_witryny

Jeśli mapa witryny znajduje się w lokalizacji http://www.przyklad.com/sitemap.gz, adres URL będzie mieć postać:

<searchengine_URL>/ping?sitemap=http://www.example.com/sitemap.gz

Zastosuj kodowanie URL do wszystkich znaków za ciągiem /ping?sitemap=:

<searchengine_URL>/ping?sitemap=http%3A%2F%2Fwww.twojawitryna.com%2Fsitemap.gz

Żądanie HTTP można wysłać przy użyciu poleceń wget, curl lub innego żądanego mechanizmu. W razie powodzenia żądania zostanie zwrócony kod 200 protokołu HTTP. Jeśli otrzymasz inną odpowiedź, ponownie wyślij żądanie. Kod 200 protokołu HTTP w odpowiedzi wskazuje jedynie, że wyszukiwarka otrzymała mapę witryny. Nie znaczy to, że mapa witryny lub zawarte w niej adresy URL są prawidłowe. Prosty sposób polega na skonfigurowaniu zautomatyzowanego zadania generowania i zgłaszania map witryn w określonych odstępach czasu.
Uwaga! Jeśli stosujesz plik indeksu map witryn, wyślij jedno żądanie HTTP zawierające lokalizację pliku indeksu map witryn. Nie trzeba wysyłać oddzielnych żądań dla poszczególnych map witryn wskazanych w indeksie.

Powrót na początek

Wykluczanie treści

Protokół Sitemaps umożliwia informowanie wyszukiwarek o treściach, które powinny zostać zaindeksowane. W celu poinformowania wyszukiwarek, których treści nie powinny indeksować, należy użyć pliku robots.txt lub metatagu robots. Więcej informacji na temat wykluczania treści z wyszukiwarek można znaleźć w witrynie robotstxt.org.

 

Powrót na początek

Ostatnia aktualizacja: 21 listopad 2016 r.