Warunki korzystania z usługi

To jest umowa między użytkownikiem a sponsorami Sitemaps.org: Google, Inc., Yahoo, Inc. i Microsoft Corporation (zwanymi zbiorczo w tej umowie "Sponsorami" lub "nami"). Korzystając z witryny Sitemaps.org ("Witryna"), użytkownik przyjmuje poniższe warunki umowy ("Warunki korzystania z usługi").

Zakres Warunków korzystania z usługi; Licencja

Niniejsze Warunki korzystania z usługi regulują użytkowanie Witryny przez użytkownika. Prawa autorskie Sponsorów w specyfikacji protokołu Sitemap opublikowanej w Witrynie ("Specyfikacja") są udzielane na warunkach licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike License (w wersji 2.5). Oprócz zawartych w tej Specyfikacji praw autorskich Sponsorów, na mocy niniejszych Warunków korzystania z usługi lub w związku z użytkowaniem Witryny nie są udzielane i nie mogą wyniknąć żadne inne prawa własności intelektualnej jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne, dorozumiane ani inne.

Zmiany w Witrynie i Warunkach korzystania z usług; Zmiana w specyfikacji

Możemy zmodyfikować lub zlikwidować Witrynę z dowolnej przyczyny i bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do doraźnego modyfikowania niniejszych Warunków korzystania z usługi bez powiadomienia, a użytkownik zgadza się uznać te modyfikacje po ich opublikowaniu w Witrynie. Niezależnie od powyższych warunków, Sponsorzy zgadzają się, że żadna zmiana niniejszych Warunków korzystania z usługi nie zakończy lub nie zmodyfikuje licencji udzielonej na mocy powyższego artykułu 1 w odniesieniu do jakiegokolwiek użycia lub implementacji Specyfikacji następujących przed datą opublikowania zmiany. Aby zapoznać się ze zmianami, należy co pewien czas sprawdzać niniejsze Warunki korzystania z usług.

Sponsorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia, w dowolnej chwili i bez powiadomienia, zmian w protokole Sitemap i/lub Specyfikacji, w tym, bez ograniczeń, dokonywania zmian skutkujących utratą zgodności istniejących plików map witryn ze zmienionym protokołem.  Sponsorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej w związku z wszelkimi takimi zmianami. Każdy ze Sponsorów zastrzega sobie prawo używania lub nieużywania protokołu Sitemap, w części lub w całości, we wszelkich swoich produktach lub usługach, a żaden Sponsor nie jest zobowiązany do indeksowania, odczytu lub jakiegokolwiek innego używania jakichkolwiek publikowanych map witryn. Bez ograniczania ogólności powyższego warunku, każdy ze Sponsorów zastrzega sobie prawo do zaprzestania użytkowania protokołu Sitemap w dowolnej chwili i dowolnym produkcie lub usłudze.

Zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie gwarancji

Sponsorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności, również prawnej, za dokładność, treść, kompletność, wiarygodność, możliwość zastosowania lub dostępność informacji lub materiałów wyświetlanych w Witrynie. Sponsorzy nie przyjmują również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z używania Specyfikacji oraz pobierania lub uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek informacji lub materiałów w internecie za pośrednictwem Witryny.

WITRYNA, SPECYFIKACJA ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE I USŁUGI DOSTĘPNE W witrynie SĄ DOSTARCZANE W STANIE "W JAKIM SĄ", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. SPONSORZY I ICH LICENCJODAWCY JEDNOZNACZNIE ZRZEKAJĄ SIĘ, W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRAWNIE, ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAWNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI, WŁĄCZNIE I BEZ OGRANICZEŃ Z GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI KOMERCYJNEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI. SPONSORZY I ICH LICENCJODAWCY ODRZUCAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, PUNKTUALNOŚCI I DZIAŁANIA WITRYNY. SPONSORZY I ICH LICENCJODAWCY ODRZUCAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WSZELKICH INFORMACJI LUB POWIADOMIEŃ UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNYCH LINKÓW UDOSTĘPNIANYCH W WITRYNIE.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE POBIERA LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJE MATERIAŁY LUB DANE PRZY UŻYCIU WITRYNY Z WŁASNEJ WOLI I NA WŁASNE RYZYKO, I PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKŁE Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW LUB DANYCH.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH SPONSORZY LUB ICH LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ WOBEC ŻADNEGO UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM, NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM, LUB POLEGANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA WITRYNIE LUB SPECYFIKACJI W POWIĄZANIU Z JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIEM ODNOSZĄCYM SIĘ DO TEJ UMOWY LUB JEJ PRZEDMIOTU. TEGO RODZAJU OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SŁUŻY ZAPOBIEGANIU ROSZCZENIOM DOTYCZĄCYM ODSZKODOWAŃ BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH, SPECJALNYCH, ZA STRATY MORALNE BĄDŹ KARNYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE ROSZCZENIE WYNIKA Z GWARANCJI, UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA) LUB INNYCH SPEKULACJI PRAWNYCH (NAWET WÓWCZAS, GDY SPONSORZY LUB ICH LICENCJODAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD). POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ MA ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY SZKODY WYNIKŁY Z UŻYTKOWANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA I POLEGANIA NA WITRYNIE, Z NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA WITRYNY LUB Z PRZERWANIA, WSTRZYMANIA LUB LIKWIDACJI WITRYNY (WŁĄCZNIE ZE SZKODAMI PONIESIONYMI PRZEZ PODMIOTY TRZECIE). POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY RÓWNIEŻ, BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM ZASTĘPCZYCH DÓBR LUB USŁUG, UTRATĄ ZYSKÓW LUB UTRATĄ DANYCH. OGRANICZENIE TO DOTYCZY PONADTO DZIAŁANIA LUB NIEDZIAŁANIA WITRYNY, LUB DOWOLNYCH INFORMACJI PREZENTOWANYCH, WYŚWIETLANYCH W POSTACI LINKÓW LUB ZWIĄZANYCH W DOWOLNY INNY SPOSÓB Z WITRYNĄ. POWYŻSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK ZANIEDBANIA PODSTAWOWEGO CELU KAŻDEGO OGRANICZONEGO ŚRODKA ZARADCZEGO W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Prywatność

Nie podejmujemy żadnych prób identyfikacji osobistej użytkowników Witryny. W Witrynie nie są zbierane żadne dane umożliwiające identyfikację ani dane takie nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim w jakichkolwiek celach. Nie umożliwiające identyfikacji dane zbierane przez nas w związku z Witryną są używane tylko w celach związanych z administrowaniem serwerem oraz ogólną obsługą Witryny. Powyższe warunki nie dotyczą e-maili wysyłanych na kontaktowe adresy e-mailowe podane w witrynie, które mogą zawierać dane umożliwiające identyfikację osobistą. Danych takich używamy wyłącznie w razie potrzeby odpowiedzenia na odpowiedni e-mail.

Rejestrujemy żądania http wysyłane do Witryny. W związku z tym uzyskujemy informacje na temat adresów IP komputerów wysyłających żądania adresu URL Witryny. Nie rejestrujemy szczegółowych danych dotyczących tożsamości użytkowników odwiedzających Witrynę. Możemy analizować nasze pliki dzienników w celu określenia sposobu używania Witryny. Zarejestrowane dane są przechowywane bezterminowo jako materiał administracyjny i badawczy, ale nie są ujawniane nikomu poza pracownikami Sponsorów. Skumulowane, nie umożliwiające identyfikacji osobistej dane statystyczne z naszych dzienników mogą być używane do celów badawczych.

Inne postanowienia

Niniejsze Warunki korzystania z usług podlegają prawu stanu Kalifornia i są konstruowane zgodnie z nim z wykluczeniem możliwości konfliktu praw stanu Kalifornia lub kraju zamieszkania użytkownika. Jeśli z dowolnej przyczyny właściwy sąd uzna dowolne postanowienie lub część niniejszych Warunków korzystania z usług za niezobowiązujące, pozostała część niniejszych Warunków korzystania z usług pozostaje w mocy.

Niniejsze Warunki korzystania z usług stanowią całą umowę między Tobą i Sponsorami w odniesieniu do przedmiotu umowy, mają pierwszeństwo i zastępują wszystkie wcześniejsze lub jednoczesne porozumienia lub umowy, pisemne lub ustne, dotyczące tego przedmiotu. Wszelkie zrzeczenia się dowolnego z niniejszych Warunków korzystania z usług są ważne tylko w formie pisemnej i podpisane przez wszystkich Sponsorów.

Ostatnia aktualizacja: 21 marzec 2008 r.