Användarvillkor

Det här är ett kontrakt mellan dig och var och en av sponsorerna för Sitemaps.org: Google, Inc., Yahoo, Inc. och Microsoft Corporation (som samfällt i detta avtal benämns ”sponsorerna”, ”vi” eller ”oss”). Genom att använda webbplatsen Sitemaps.org (”webbplatsen”) förbinder du dig att godta följande villkor ("användarvillkor").

Användarvillkorens spännvidd; Licens

Dessa användarvillkor gäller ditt bruk av webbplatsen. Sponsorernas upphovsrätt till specifikationen av protokollet för webbplatskartor, i den form den publiceras på webbplatsen (”Specifikationen”), upplåts till dig enligt licensen Creative Commons Attribution-ShareAlike License (version 2.5). Utöver sponsorernas upphovsrätt till denna specifikation överlåts inga immateriella rättigheter av något slag och inga sådana rättigheter kan heller uppstå enligt dessa användarvillkor eller genom att du använder webbplatskartor, vare sig så sägs uttryckligen eller underförstått eller uttryckt på något annat sätt.

Ändringar av webbplatsen och användarvillkoren; specifikationsändringar

Vi kan ändra eller stänga webbplatsen av vilket skäl som helst och utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss även rätten att ändra dessa användarvillkor utan föregående meddelande, och du samtycker uttryckligen till att vara bunden av sådana ändringar då de publiceras på webbplatsen. Oaktat det ovanstående samtycker sponsorerna till att inga ändringar vi gör i dessa användarvillkor skall ogiltigförklara eller ändra licensen som beviljas enligt stycke 1 ovan med avseende på något bruk eller någon implementation av specifikationen som inträffar före det datum som ändringen publiceras. Läs dessa användarvillkor med jämna mellanrum så att du känner till eventuella ändringar.

Sponsorerna förbehåller sig rätten att när som helst ändra protokollet och/eller specifikationen för webbplatskartor, med eller utan föregående meddelande. Denna rätt omfattar bland annat rätten att göra ändringar som innebär att dina befintliga webbplatskartfiler inte längre uppfyller specifikationen för det reviderade protokollet. Sponsorerna har inte någon skadeståndsskyldighet gentemot dig för några sådana ändringar. Var och en av sponsorerna förbehåller sig rätten att använda eller inte använda delar av eller hela protokollet för webbplatskartor i vissa av eller alla sina produkter eller tjänster, och ingen sponsor är skyldig att indexera, läsa eller på något sätt göra bruk av någon webbplatskarta som du publicerar. Utan att begränsa allmängiltigheten i ovanstående text förbehåller sig varje sponsor rätten att när som helst sluta använda protokollet för webbplatskartor i någon av eller alla sina produkter eller tjänster.

Friskrivning från garantier

Sponsorerna friskriver sig från allt ansvar och skadeståndsskyldighet för korrekthet, innehåll, fullständighet, tillförlitlighet eller användbarhet eller tillgänglighet vad gäller den information eller det material som visas på webbplatsen. Sponsorerna tar heller inget ansvar för skador som uppstår genom att specifikationen används eller att någon information eller något material hämtas eller läses via Internet från webbplatsen.

WEBBPLATSEN, SPECIFIKATIONEN OCH ALLT MATERIAL, ALL INFORMATION OCH ALLA PRODUKTER PÅ WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. SPONSORERNA OCH DERAS LICENSGIVARE FRÅNSÄGER SIG SAMTLIGA UTTRYCKLIGEN ANGIVNA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER I DEN OMFATTNING LAGEN MEDGER DET, VILKET BLAND ANNAT OMFATTAR GARANTIER OM SÄLJBARHET, GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE SAMT GARANTIER OM ATT NÅGONS UPPHOVSRÄTT INTE HAR BEAKTATS. SPONSORERNA OCH DERAS LICENSGIVARE LÄMNAR INGA GARANTIER OM WEBBPLATSENS SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET OCH PRESTANDA. SPONSORERNA OCH DERAS LICENSGIVARE LÄMNAR INGA GARANTIER OM NÅGON INFORMATION ELLER NÅGRA RÅD SOM GES PÅ NÅGRA AV LÄNKARNA SOM VISAS PÅ WEBBPLATSEN.

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT DU PÅ EGEN RISK LADDAR NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT SKAFFAR DIG MATERIAL ELLER DATA FRÅN WEBBPLATSEN OCH ATT DU ENSAM BÄR ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖR DATAFÖRLUSTER SOM ORSAKAS AV ATT DU HÄMTAR SÅDANT MATERIAL ELLER SÅDANA DATA.

Ansvarsbegränsning

SPONSORERNA OCH DERAS LICENSGIVARE SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA INFÖR NÅGON ANVÄNDARE FÖR NÅGOT BRUK ELLER MISSBRUK ELLER NÅGON TILLIT TILL WEBBPLATSEN ELLER SPECIFIKATIONEN SOM UPPSTÅR GENOM NÅGOT PÅSTÅENDE SOM HAR MED DET HÄR AVTALET ELLER DESS INNEHÅLL ATT GÖRA. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING FÖRHINDRAR ÅTERVINNING AV SKADESTÅND FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER AVSIKTLIGA SKADOR SAMT SÄRSKILDA ELLER AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND OAVSETT OM SKADESTÅNDSKRAVET GRUNDAS PÅ GARANTIER, KONTRAKT, BROTT (INKLUSIVE URAKTLÅTENHET) ELLER NÅGOT ANNAT (ÄVEN OM SPONSORERNA ELLER DERAS LICENSGIVARE HAR UPPMÄRKSAMMATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR). DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM SKADORNA UPPKOMMER PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER FELANVÄNDNING AV ELLER TILLIT TILL WEBBPLATSEN, PÅ GRUND AV ATT WEBBPLATSEN INTE HAR GÅTT ATT ANVÄNDA ELLER PÅ GRUND AV AVBROTT, TEMPORÄR STÄNGNING ELLER STÄNGNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE SKADOR PÅ TREDJE PART). DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN, UTAN BEGRÄNSNING, KOSTNADERNA FÖR ANSKAFFANDET AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, UTEBLIVEN VINST OCH FÖRLUST AV INFORMATION. BEGRÄNSNINGEN SKA ÄVEN GÄLLA WEBBPLATSENS FUNKTION ELLER ICKE-FUNKTION OCH DEN INFORMATION SOM VISAS PÅ ELLER SOM LÄNKAS TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT KAN KOPPLAS TILL WEBBPLATSEN. BEGRÄNSNINGEN SKA GÄLLA OAVSETT OM DET EGENTLIGA SYFTET MED EN BEGRÄNSAD ERSÄTTNING INTE ANSES UPPFYLLT OCH I DEN MÅN SOM LAGEN MEDGER DET.

Sekretess

Vi gör inga försök att identifiera webbplatsens användare. Inga identifierande uppgifter samlas in på webbplatsen eller avslöjas för någon utomstående av något skäl som helst. Uppgifter som inte identifierar användaren och som vi samlar in på webbplatsen används uteslutande för administration av servern och den normala driften av webbplatsen. Detta gäller inte e-post som skickas till kontaktadresserna som anges på webbplatsen. Sådan post kan innehålla personligt identifierbar information, som vi uteslutande använder för att kunna svara på breven.

Vi loggar http-frågor till webbplatsen. Därför vet vi från vilken IP-adress en webbadress har efterfrågats. Vi sparar inga uppgifter om besökarnas identitet. Vi kan analysera våra loggfiler för att ta reda på hur webbplatsen används. Den loggade informationen sparas på obestämd tid som administrativt råmaterial och forskningsmaterial, men den avslöjas inte för någon annan än sponsorernas personal. Samlade uppgifter som omöjliggör identifiering och som genereras ur våra loggar kan användas i forskningssyfte.

Diverse villkor

Dessa användarvillkor styrs av och fastställs i enlighet med den amerikanska delstaten Kaliforniens lagar utan att ta i beaktande eventuella konflikter mellan Kaliforniens lagar och lagarna i ditt hemland eller bosättningsland. Om en behörig domstol av något skäl finner att någon del av dessa användarvillkor inte är verkställbar skall resten av dessa användarvillkor gälla i sin helhet.

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och sponsorerna avseende dess innehåll och ersätter alla tidigare eller nu gällande överenskommelser och avtal, skriftliga eller muntliga, avseende dess innehåll. Eventuella undantag från någon del av användarvillkoren träder endast i kraft om detta sker skriftligt med samtliga sponsorers underskrifter.

Senast uppdaterad: 21 mars 2008